Piektdiena, 2024.gada 19.jūlijs
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Navigācija

Projekti

Erasmus_boss

Projekts “Think Like a Boss!” (Domā kā līderis!)
līguma Nr. KA210-SCH-85B18787

Projekta tēmas:
- Uzņēmējdarbības izglītība
- “Zaļās” iemaņas
- Valodu prasmes un kultūras izpratne

Projekta ilgums: Līdz 2025.gada 31.augustam (2 gadi)

Projekta mērķis:
Projektam ir trīs komponenti, katram komponentam ir savs mērķis.
1. Projekta dalībnieki attīstīs uzņēmējdarbības prasmes, gūstot praktisku, pielietojamu pieredzi, kuras mērķis ir attīstīt videi draudzīgu, ekonomisku domāšanu.
2. Skolēni un skolotāji attīstīs komunikācijas, vadības un ekoloģiskās (“zaļās”) prasmes, kā arī iniciatīvas un uzņēmības izjūtu.
3. Piedaloties starptautiskos semināros, skolēni pilnveidos un attīstīs savas valodu prasmes un kultūras izpratni.

Projekta izmaksas: 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts

Projekta mērķa grupa: 7.,8.klases skolēni, dažādu mācību priekšmetu skolotāji (Lāsma Šembela, Inesa Leontjeva, Tatjana Revina, Natālija Krivoguza, Līga Saleniece, Ina Caune)

Projekta aktivitātes:

Domājiet ārpus rāmjiem - rīkojieties kā zaļais uzņēmējs
Vietējo uzņēmumu izpēte; skolēnu izstrādāti videi draudzīgi risinājumi uzņēmumiem.

Padarīsim Eiropu zaļu
Izstādes, darbnīcas, spēles utt.; tīrības diena ; koku stādīšana; darbnīcas par modes ilgtspējīgumu ; tiešsaistes semināri par aprites ekonomiku

Green Bazzar
Zaļais biznesa plāns, 5 labākie projekti no katra partnera tiks prezentēti un apspriesti ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem un komisiju.
- Projekta ietvaros ir paredzētas skolēnu īstermiņa mobilitātes uz partnerskolām
- Notiks projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.

Mūsu partneri: Polija, Turcija

Projekta aktivitātes:
Domājiet ārpus rāmjiem - rīkojieties kā zaļais uzņēmējs
Jaunais gads - jauni darbi pie Erasmus+ projekta
“Aprites ekonomika - iespēja jaunai uzņēmējdarbībai”
Šķirošanas stāsts pirmklasniekiem
Daugavpils Saskaņas pamatskola uzņem viesus Erasmus+ projekta ietvaros

Erasmus_flip

Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekta “Laikam līdzi: Apgrieztās klases koncepts” (Flipping home and school in teaching/learning process) apraksts

Projekta ilgums: Līdz 2022.gada 31.augustam (2 gadi)
Projekta partneri: Polija, Spānija, Turcija, Ziemeļmaķedonija

Projekta mērķis:
- uzlabot skolotāju darbu IKT jomā, izmantojot apgriezto mācību procesu, lai skolotāji daudz produktīvāk un efektīvāk izmantotu jaunās paaudzes tehnoloģijas.
- palīdzēt skolai radīt radošu un autentisku mācību pieredzi

Projekta apraksts:
Mūsdienu pasaulē straujiem tempiem ienāk tehnoloģijas, kas pieprasa nemitīgu pilnveidošanos šajā jomā. Jaunā paaudze, kas aug tehnoloģiju laikmetā un viegli pielāgojas laika tempam, tiek raksturota kā paaudze, kam ir ievērojama intelektuālā un analītiskā domāšana, tāpēc tradicionālās mācīšanas / mācīšanās metodes nav pietiekamas, jo katram indivīdam ir dažādas mācīšanās spējas un stils. Interneta rīku daudzveidība paver jaunus veidus mācībām, ņem vērā skolēnu mācīšanās vajadzības un māca mācīties. Izglītības jomā digitālās prasmes ir viens no ES mērķiem 2020. gadā, tāpēc mēs cenšamies pievērst uzmanību šai vajadzībai. Mūsu mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu, skolotāju, vecāku.

Projekta izmaksas: 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts
Projekta mērķa grupa: Skolēni vecumā no 12-15 gadiem, dažādu mācību priekšmetu skolotāji (Ludmila Uļinska, Dace Plociņa, Ina Caune, Līga Saliniece, Una Gura, Tatjana Revina)

Projekta aktivitātes:
Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus:
- Katra dalībvalsts izveidos savu projekta komandu;
- Sadarbības partneri ar e-pasta, WhatsApp, Skype, eTwinning un Slack portāla palīdzību nodrošinās regulāru un stabilu komunikāciju savā starpā;
- Skolēni veidos animācijas, plakātus, attēlus, video ar Web2.0 rīku palīdzību;
- Projekta ietvaros ir paredzētas skolēnu īstermiņa mobilitātes uz partnerskolām. (ja mainīsies Covid-19 izraisītā situācija)
- Notiks projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.

Projekta dienasgrāmata:
https://trello.com/b/5N7ipm3M/erasums-flipping-class-and-home-learning-and-teaching

Projekta aktivitātes:
Erasmus+ projekta “Laikam līdzi: Apgrieztās klases koncepts” skolēnu mobilitāte Spānijā, Aguilā
Erasmus+ projekta “Laikam līdzi: Apgrieztās klases koncepts” dalībnieku tikšanās Daugavpils Saskaņas pamatskolā
Apgrieztās klases koncepts – soļojam laikam līdziErasmus_fa

Daugavpils Saskaņas pamatskolas projekta “Izglāb draugu!” (Fast: First Aid in Students’ Training) apraksts

Projekta ilgums: Līdz 2022.gada 31.augustam (2 gadi)
Projekta partneri: Čehija, Serbija, Rumānija, Turcija, Latvija

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir motivēt skolēnus uzņemties atbildību par savu un apkārtējo cilvēku veselību:
- Skolēni apgūs, kā sniegt pirmo palīdzību
- Skolotāji sniegs zināšanas par pirmo palīdzību.
- Mūsu mērķis ir attīstīt svešvalodu prasmes, atbalstīt 4C prasmes (kritiskā domāšana, radošums, komunikācijā un sadarbība), uzlabot IKT kompetences (piemerām Padlet, E-twinning, Powtoon animation).

Projekta rezultāti:
- rokasgrāmata skolēniem / skolotājiem komiksu veidā, kas satur pirmās palīdzības pamatinformāciju un praktiskās darbības (papīra formā un tiešsaistē),
- 5 īsi video ar rīcību pirmās palīdzības sniegšanai Powtoon,
- tīmekļa vietnes, kuras tiks izmantotas projekta un tā rezultātu prezentēšanai sabiedrībai.

Projekta izmaksas: 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts
Projekta mērķa grupa: Skolēni vecumā no 7-14 gadiem, dažādu mācību priekšmetu skolotāji (Natālija Dektereva, Sandra Dimante, Tatjana Revina, Larisa Kovaļevska, Ļubova Iliško)

Projekta aktivitātes:
- izveidot tiešsaistes platformas Padlet un eTwinning, lai tiešsaistē sazinātos, ievietotu un dalītos ar materiāliem, idejām un veiksmīgu pieredzi
- izveidot starptautiskas studentu grupas, apkopot teorētisko pamatu un izveidot oficiālo projekta vietni.
- izveidot plakātus, kas parāda pirmās palīdzības pamatnoteikumus komiksu formā
- studenti tiks apmācīti programmā Freepik, Powtoon un sagatavos 5 īsus video par pirmās palīdzības sniegšanu (otrais gads)
- Projekta ietvaros ir paredzētas skolēnu īstermiņa mobilitātes uz partnerskolām (ja mainīsies Covid-19 izraisītā situācija)
- Notiks projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.

Projekta mājas lapa:
http://newfirstaid.com/

Projekta tiešaites dienasgrāmata:
https://trello.com/b/nqlmdz9H/erasmus-fast-first-aid-in-studenrs-training

Aktivitātes:
Janvāris - spraigs mēnesis projektu dalībniekiem
Projekta “Izglāb draugu!” (Erasmus+) nodarbības Čehijā
Daugavpils Saskaņas pamatskola turpina piedalīties projektā “Izglāb draugu!”
Projekta “Izglāb draugu!” (Erasmus+) nodarbības Daugavpilī
Nodarbības Rumānijā
Daugavpils Saskaņas pamatskolas Erasmus+ projekta “Izglāb draugu!” nodarbības Turcijā
"Peter's journey through Europe" Komiksu grāmata par pirmās palīdzības sniegšanu dažādās situācijās

Erasmus_ttwyt


Projekta pieteicējs: Daugavpils Saskaņas pamatskola
Projekta ilgums: Līdz 2022.gada 31.augustam (2 gadi)

Projekta mērķis:
Projekta galvenie mērķi ir šādi:
- palielināt informētību par kiberiebiedēšanu;
- veidot drošu skolas vidi;
- nodrošināt studentiem veselīgas sociālās prasmes;
- sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu studentiem, kuri bijuši kiberiebiedēšanas upuri;
- uzņemties atbildību par savu rīcību un iegūt pašapziņu;

Projekta izmaksas:
- 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

Projekta mērķa grupa:
Skolēni vecumā no 10-15 gadiem, dažādu mācību priekšmetu skolotāji (Vija Kursīte, Līga Saliniece, Inga Čerkovska, Ina Caune, Tatjana Revina)

Projekta aktivitātes:
- Video ierakstīšana un izveide, prezentāciju sagatavošana, digitālie kalendāri, kas palīdz uzzināt, kā droši lietot IKT.
- Skolotāji un studenti arī praksē iepazīsies ar jaunām un populārām mācīšanas/mācīšanās metodēm.
- Sadarbība un integrācija ar ieinteresētajām personām, piemēram, tuvējām skolām, vietējām pašvaldībām, plašsaziņas līdzekļiem, NVO un vecākiem, tiks panākta, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs.
- Lai rezultāti sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, tiks efektīvi izmantotas virtuālās platformas.
- Projekta ietvaros ir paredzētas skolēnu īstermiņa mobilitātes uz partnerskolām (ja mainīsies Covid-19 izraisītā situācija)
- Notiks projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.
Daugavpils Saskaņas pamatskola kā projekta partneris sadarbosies ar Slovākijas, Portugāles, Rumānijas, Horvātijas un Turcijas skolām.

Tiešsaistes dienasgrāmata:
https://trello.com/b/UwFkDLGM/erasmus-ttwyt-think-twice-when-you-type

Aktivitātes:
Projekta “Septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez” (“Think Twice When You Type”) nodarbības Slovākijā Projekta “Septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez” (“Think Twice When You Type”) nodarbības Slovākijā
Septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez
Erasmus+ projekta “Septiņreiz nomēri, vienreiz nogriez” skolēnu mobilitāte Horvātijā, Pleternicā
Esam droši interneta vidē! (Turcija)Erasmus_logo_new

Izglītojamo 21.gs.prasmes ANO sociālo mērķu attīstības kontekstā (21st Century Skills in the Context of the UN's Social Development Goals for Pupils) KA201-2019-005

Projekta pieteicējs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP)
Projekta ilgums: No 2019.gada 1.sptembra līdz 2021.gada 31.augustam (pagarināsies Covid-19 epidēmijas dēļ)
Projekta mērķis: Erasmus + programmas sadarbības projekta virsmērķis ir uzlabot skolēnu prasmes, 21. gadsimta kompetences, kuru pamatā ir ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķi.

Projekta apraksts: Projekta koordinatori ir Veljes pilsētas komūna (pašvaldība), partneri: nevalstiskā organizācija no Kipras, Porto Universitāte (Portugāle) un profesionālā apmācību aģentūra no Itālijas, nevalstiskā organizācija no Ziemeļmaķedonijas.
Mūsdienu pasaule pilnīgi atšķiras no iepriekšējo paaudžu vides, planēta atrodas stresā, ko rada piesārņojums un klimata izmaiņas. Cilvēkiem jāiemācās ilgtspējīgi un atbildīgi izturēties pret vidi, jāspēj risināt problēmas. Ir secināts, ka 21.gadsimta prasmes ir radošā un kritiskā domāšana, problēmu risināšanas prasmes, medijpratība, uzņēmējdarbība. Tās ir vitāli svarīgas prasmes, kas ir 21. gadsimtā jāapgūst izglītojamajiem. Projekta laikā izstrādātie digitālie mācību materiāli un moduļi paredzēti 10 līdz 15 gadus veciem skolēniem un tie tiks aprobēti Daugavpils Saskaņas pamatskolā.
Skolēni ar inovatīvajiem materiāliem attīstīs kritisko domāšanu, problēmu risināšanu, uzņēmējdarbības un digitālās kompetences, strādās ar reāliem izaicinājumiem, piemēram, vides piesārņojums, vienlīdzības jautājumi, migrācija un tml..

Projekta izmaksas: 100% ES Erasmus+ programmas atbalsts:
- projekta kopējais finansējums –26852.00 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi eiro 00 centi);
- Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2020. gadam) 35% apmērā –9399.00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi eiro 00 centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2021.gadā.

Projekta mērķa grupa: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki un Daugavpils Saskaņas pamatskolas pedagogi, izglītības metodiķi. Materiālus saņems un aprobēs 6.-9.klasēs, būs iesaistīti vismaz 75 skolēni.

Projekta aktivitātes: Projektā paredzēti braucieni (mobilitātes) pie projekta koordinatoriem un partneriem, skolotāju apmācības Porto Universitātē, projekta noslēguma konference Itālijā. Projekta tiks izstrādāts, piemērots un tulkots materiāls pamatskolas 6.-9.klasēm dažādos mācību priekšmetos, kas izglītības saturā ienesīs inovācijas un risinājumus, lai veicinātu ilgtspējīgu domāšanu, attieksmi pret vidi. Projekta materiālu un ideju izplatīšanai tiks sarīkota konference. Par projekta gaitu tiks sniegta informācija dažādos medijos.

Projekta mājaslapa: https://21stcskills-sdg.eu

Projekta kontakpersonas:
Evelīna Balode evelina.balode@inbox.lv (DPIP, eksperte projektu jautājumos)
Gaļina Lavrentjeva galina.lavrentjeva@inbox.lv (Daugavpils Saskaņas pamatskola, angļu valodas skolotāja)

Aktivitātes:
Kopā mēs varam!
Materiālu otrreizējā pārstrāde
Energoefektīva eko māja

Erasmus_logo_new

Developing with STEAM (Attīstāmies ar STEAM)

Projekta ilgums: Līdz 2020.gada 31. maijam (2 gadi)
Projekta mērķis: Projekts „Attīstāmies ar STEAM” tika izveidots ar mērķi paaugstināt studentu izpratni par starpdisciplinārajiem sakariem starp šiem priekšmetiem un padarīt mācību par šīm jomām aizraujošāku.

Projekta apraksts:
Nosaukums STEAM atšifrējas kā Dabaszinātne, Tehnoloģijas, Inženierzinātne, Māksla, Matemātika Katrs projekta posms ir veltīts vienai no šīm jomām. Skolēni strādā, izmantojot konkrēta mācību priekšmeta saturu, sadarbībā ar saviem vienaudžiem (ar nacionālo un starptautisko grupu draugiem). Skolēnu darbu vērtē un kontrolē skolotāji, atbilstoši katra mācību priekšmeta saturam un klasei.
Mēs plānojam integrēt STEAM mūsu skolas mācību programmā; izveidot pamatprogrammu un angļu terminoloģiju, ko var izmantot ES skolās ieviešot STEAM izglītības procesā Tiek uzturēta projekta mājaslapa ar video, e-grāmatam un citiem materiāliem, ko projekta dalībnieki izveidos šī projekta ietvaros.

Partneri:
Daugavpils Saskaņas pamatskola kā projekta partneris sadarbosies ar Zviedrijas, Portugāles, Itālijas, Lietuvas, un Turcijas skolām.

Projekta izmaksas: 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

Projekta mērķa grupa: Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolotāji un skolēni, kopā-31 cilvēks.

Projekta aktivitātes:
1. Uz projektu balstīta mācīšanās (project-based learning) 2. Zinātnes festivāli, STEAM gadatirgi. 3. Projekta ietvaros ir paredzētas skolēnu īstermiņa mobilitātes uz visām partnerskolām. 4. Notiks projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.

Projekta koordinatore: Tatjana Revina

Projekta mājaslapa:
http://cluberasmusmais.weebly.com/project-4--steam.html

Projekta gala produkts (e-book):
https://letsimprovewithsteam.wixsite.com/steam/lesson-plans

Aktivitātes:
Projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Turcijā
Projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Latvijā
Projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Lietuvā
Projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Itālijā
Projekta „Attīstāmies ar STEAM” (“Let’s improve with STEAM”) nodarbības Portugālē

Erasmus_logo

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts Flipped Learning with ICT- FLwICT (Citādā mācīšanās, izmantojot IKT), līguma Nr. 2015-1-TR01-KA219-021988_5.

Projekts tiek realizēts ar 100% Eiropas Savienības Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalstu.
Projekta koordinators: Turkey, Girne Ortaokulu
Projekta partneri: Latvija, Daugavpils Saskaņas pamatskola;
Poland, Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza;
France, Lycee Maurice Genevoix;
Italy, Istituto Comprensivo San Giorgio Di Mantova;
Portugal, Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L;
Spain, IES Miguel de Cervantes;
Lithuania, Panevezio rajono Velzio gimnazija.

Projekts „Citādā mācīšanās, izmantojot IKT” tika izveidots ar mērķi uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti mūsu skolās. Projekta pamatuzdevumi:
- izstrādāt un dalīties ar inovatīvām mācību metodēm un aktivitātēm;
- stimulēt skolēnu mācīšanās procesu neatkarīgi no laika un vietas;
- uzlabot skolēnu un skolotāju datorprasmes.

Projekta aktivitātes:
1. Apmācības skolotājiem par IKT rīkiem Portugālē.
2. Vienotas digitālās apmācības vides izveidošana skolās.
3. Skolēnu īstermiņa mobilitātes uz visām partnerskolām.
4. Projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas skolu un vietējās sabiedrības informēšanai.

Ir izveidota projekta mājas lapa
Ir izveidots projekta emuārs
Ir izveidota projekta facebook lapa

Flipped Learning jeb “Citādā mācīšanās” nozīmē, ka skolēni vispirms izpēta tēmu patstāvīgi, izmantojot video nodarbības, kuras sagatavoja skolotājas, izmantojot atbilstošas datorprogrammas. Klasē skolēni pielieto iegūtās zināšanas, risinot problēmas un pildot praktiskos uzdevumus.

Projekta koordinators Daugavpils Saskaņas pamatskolā Tatjana Revina.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS