Ceturdiena, 2024.gada 23.maijs
Vārda dienu svin: Leokādija, Leontīne, Lonija, Ligija

Navigācija

Projekti

Projekts_logo

"ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI"

Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabotu izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī lai nodrošinātu kompetenču agrīnu attīstību vai problēmu savlaicīgu diagnostiku, ir nepieciešams organizēt papildus pasākumus. Mācību priekšmetos tika organizētas konsultācijas, individuālais darbs ar skolēniem, grupu nodarbības. Projekta ietvaros 2020./2021.m.g skolā tiek organizētas mācību satura nodarbības.

Nodarbības
  • “Pēcpusdienu nodarbību cikls”-1., 2. klašu skolēniem ir iespēja strādāt pāros un grupās, sadarbojoties un mācot viens otru, individuālas vai kopīgas lasīšanas un apspriešanas stundas. Nodarbību laikā tiek organizēti novērojumi dabā, eksperimentēšana, veidošana, vizualizēšana.
  • Pedagoga palīgs 1.-4.klasēs- atbalsts skolēniem mācībās, apgūstot mācību tēmas, sociālās prasmes.
  • Pedagoga palīgs matemātikas un dabaszinību stundās 1.-4.klasēs- atbalsts skolēniem mācībās, apgūstot mācību tēmas, sociālās prasmes.
  • Pedagoga palīgs matemātikā 2.klasēs- atbalsts skolēniem mācībās, apgūstot mācību tēmas, skolēniem ar augstiem sasniegumiem un skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.
  • Laborants ķīmijā un fizikā 8.-9.klasēs- atbalsts skolēniem mācību stundās veicot praktiskos un laboratorijas darbus,
  • Papildnodarbības matemātikā 4.-5.klasēs- atbalsts skolēniem mācībās ar augstiem un vispārējiem sasniegumiem.
  • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam, debašu klubs- 7.-8.klašu skolēniem praktiskas nodarbības publiskās runas mākslas izkopšanai, diskutējot par ekoloģiju, ekonomiku, izglītību, zinātni, sportu, valsts pārvaldi u.c.

Par projektu

Projekta nodarbību grafiks 2017./2018.m.g

Pēcpusdienu nodarbību cikls 2017./2018.m.g

Projekta nodarbību grafiks 2018./2019.m.g

Pēcpusdienu nodarbību cikls 2018./2019.m.g

Projekta nodarbību grafiks 2018./2019.m.g (no 01.01.2019.g.)

Projekta nodarbību grafiks 2019./2020.m.g

Pēcpusdienu nodarbību cikls 2019./2020.m.g.

Projekta nodarbību grafiks 2020./2021.m.g.

Projekta nodarbību grafiks 2021./2022.m.g

Projekta nodarbību grafiks 2022./2023.m.g

Projekts_image


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes

Aktivitātes (no 01.09.2022.):
Skolas mazie pētnieki

Iepriekšējās aktivitātes (no 01.09.2017.):

No septembra Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēni piedalās daudzveidīgās projekta aktivitātēs. Skolēni diskusiju klubā “Orators” apgūst publiskās runas mākslu, diskutējot par ekoloģiju, ekonomiku, izglītību, zinātni, sportu, valsts pārvaldi. 8.klašu skolēniem bija iespēja gūt pieredzi publiski uzstāties un atbildēt uz jautājumiem, strādāt komandā. Novembrī skolēni piedalījās Latgales novada debašu turnīrā 7.-9.klasēm latviešu valodā ” Latviešu tautas tradīcijas pusaudžiem ir/nav nozīmīgas” un ieguva 1.vietu.

Pēcpusdienu cikla nodarbības 1.-3.klašu skolēni lietderīgi pavada brīvo laiku, saņem individuālo atbalstu neskaidros mācību jautājumos. Katru nedēļu skolēniem tiek piedāvātas daudzveidības tematiskās nodarbības: pieklājības nedēļa, sporta nedēļa, pasaku nedēļa, zinātkāro nedēļa, Latvijas valsts svētku nedēļa, origami meistaru nedēļa u.c.

Interesantas un pieprasītas, gan no skolotāju puses, gan skolēnu puses ir glītrakstīšanas nodarbības, kuras vada sākumizglītības skolotāja L.Kovalevska.

Darbnīcā “Katram savu tautastērpu”- 4.-8.klašu skolēni praktiskās nodarbībās veidos mūsdienīga un stilizēta tautastērpa sastāvdaļas. Līdz novembrim ir sagatavotas tautas tērpa piegrieztnes un top dažādi aksesuāri.

1 2 3


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes jūnijā

1) No 4.06.2018. līdz 8.06.2018. ārpusstundu pasākumu ietvaros notiks vasaras nometne “Visdārgākajam cenas nav. ” Nometnē tiek aicināti piedalīties 30 2.-4.klašu izglītojamie: 2.kl. – 10 izglītojamie, 3.kl. – 10 izglītojamie, 4.kl. – 10 izglītojamie.

2) No 11.06.2018. līdz 15.06.2018. ārpusstundu pasākumu ietvaros notiks vasaras nometne “Jūti, vadi, izzini!” Nometnē tiek aicināti piedalīties 30 5.-6.klašu izglītojamie: 5.kl. – 15 izglītojamie, 6.kl. – 15 izglītojamie.

Izglītojamie neformālos apstākļos iegūs zināšanas par vides saglabāšanas nepieciešamību, saskarsmes kultūru un prasmi uzturēt draudzīgas attiecības ar vienaudžiem un pieaugušajiem, prasmi vadīt savas emocijas.

Dalība nometnē tiek piedāvāta izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē. Iespēja mācīties neformālā vidē motivēs izglītojamos pilnveidot mācību sasniegumus, zināšanas par vidi un saskarsmes kultūru. Veidosies sadarbības prasmes.


Projekta pasākums: „Skolas pagātne, tagadne, nākotne”

No 2017. gada, septembra skolēnu grupa nodarbojas ar skolas vēstures pirmsākumu izpēti projekta pasākumā „Skolas pagātne, tagadne, nākotne”. Darbības pirmsākumos skolēni izpētīja literatūras avotus, kur minēta skola.

Nodarbību sākuma ciklā skolēni mēģināja izprast skolas muzeja nepieciešamību un nozīmi ikdienas mācību procesā. Spriedām un zīmējām iespējamo skolas muzeja logo.

Bērni izteica velmi intervēt vecākos skolas pedagogus, kas strādāja skolā no tās pirmsākumiem. Pirmais solis intervijai, bija jautājumu formulējums un apkopojums. Saruna ar skolotāju Olgu pārvērtās interesantā diskusijā.

Skola savas pastāvēšanas vēsturē ir mainījusi telpas. Pašos pirmsākumos skolas telpas atradās Institūta ielā, uz kurieni mēs ar bērniem devāmies, lai veiktu telpu apkārtnes izpēti.

Grupas skolēni izpētīja materiālus par skolas ikdienu un sasniegumiem vietējā laikrakstā „Latgales laiks”, bērni pētīja un lasīja skolas bērnu dažādu konkursu radošos darbus, kas apkopoti speciālos izdevumos un grāmatiņās.

4

5

6


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 1.posma norise (2017./2018.m.g., 2018.2019.m.g.)

Realizējot projektu vēlējāmies ieviest alternatīvas mācību darba organizācijas formas, kas papildina mācību stundas, nodrošinājām izglītojamo vajadzības un paaugstinājām viņu sasniegumus. Tika izzinātas izglītojamo spējas un piedāvātas nodarbības, kas palīdz izglītojamajiem uzlabot savus mācību rezultātus vai sasniegt augstākus rezultātus. Izglītojamie projekta nodarbībās mācījās strādāt grupās un sadarboties.

Nodarbību ciklā “Man patīk mācīties”, pēcpusdienu nodarbību ciklā un pedagoga palīga nodarbībās tika īstenota individuālā pieeja. Noteikti izglītojamajiem piemēroti un reāli sasniedzami mērķi un uzdevumi. Tika izvērtēta izglītojamo mācību sasniegumu attīstības dinamika noteiktā laika periodā. Individuālās konsultācijas tika sniegtas nodarbībās vienam izglītojamajam vai nelielai grupai, individuāla palīdzība tika sniegta mācību stundu laikā, palīdzot izglītojamajam sagatavoties mācībām un savlaicīgi izpildīt mācību uzdevumus. Individuālais atbalsts deva iespēju izprast skolēnam vēlamā tempā attiecīgo materiālu, justies komfortabli un droši, izvairīties no stresa, saistīta ar bailēm neiekļauties kopējā daba tempā.

Glītrakstīšanas, lasīšanas un diskusiju kluba nodarbībās konsultējoties, nelielās grupās jeb individuāli, varēja pilnveidot izglītojamo komunikācijas prasmes, apgūt glītrakstīšanu, attīstīt lasīšanas tehniku un spēju strādāt ar dažādiem teksta veidiem, izteikt savu individuālo viedokli par jebkuru sabiedrībā aktuālu jautājumu, tika pilnveidotas un izkoptas publiskās runas, argumentācijas prasmes, informācijas strukturēšanas un ticamības izvērtējuma prasmes.

Tematiskajās nometnēs “Visdārgākajam cenas nav! J.Baltvilks” un “Jūti, vadi, izzini!” izglītojamajiem tika dota iespēja mācīties neformālā vidē, pilnveidot mācību sasniegumus nelielās izglītojamo grupās.

Individuālā pieeja tika nodrošināta praktiskās nodarbībās ”Skolas pagātne, tagadne, nākotne”, “Katram savu tautastērpu”, ‘Matemātikas šarms”, kad skolēns nonāk līdz rezultātam praktiski darbojoties, tika sniegti papildus paskaidrojumi, pamudinājumi un uzdevumu atgādnes, paraugi.

Visās projekta nodarbībās izglītojamajiem tika sniegts atbalsts konkrētu jautājuma risināšanai, izglītojamie ieguva papildus nodarbības, lai uzlabotu savus mācību sasniegumus matemātikā. Nav tādu izglītojamo, kuriem būtu nepietiekams vērtējums matemātikā, pēc 2018./2019.m.g. 1.semestra rezultātiem optimāls zināšanu līmenis ir 61% izglītojamo.

Populārākās mācību organizācijas darba formas: individuālais darbs, nometnes, praktiskie darbi, izstādes, nodarbību cikli.

Tematiskajās nometnēs “Visdārgākajam cenas nav! J.Baltvilks” un “Jūti, vadi, izzini!” izglītojamajiem tika dota iespēja pilnveidot valodas prasmes, pētnieciskās prasmes, vides saglabāšanas nepieciešamības prasmes neformālā vidē, guva prieku un emocionālus iespaidus nometnē organizētajās spēlēs, kurās tika nostiprinātas valodas, komunikācijas, draudzīgu attiecību prasmes.

Pedagoga palīgs nodrošināja individuālu pieeju ikvienam izglītojamajam mācību stundās, praktiskajās nodarbībās, e-mācībās. Pedagoga palīgs sniedza individuālas konsultācijas mājas darbu izpildē. 1.klases skolēni pedagoga palīga vadībā veiksmīgāk adaptējās skolā. Pedagogs un pedagoga palīgs kopīgi plāno mācību stundas.

Pēcpusdienu nodarbību ciklā un nodarbību ciklā “Man patīk mācīties” tika nodrošināts atbalsts ikvienam dalībniekam konkrētu zināšanu apguvē. Nodarbībās tika veidota pozitīvas, izpalīdzīgas savstarpējās attiecības starp izglītojamajiem. Šajās nodarbībās izglītojamie varēja nostiprināt teorētiskās zināšanas praktiski darbojoties: konstruējot, veidojot, risinot daudzveidīgus uzdevumus, aplicējot un piedaloties viktorīnās. Izglītojamajiem tika dota iespēja gan padziļināti apgūt matemātiku, gan saņemt atbalstu, ja ir grūtības mācībās.

Viena no darba formā ir izstādes, kuras tika realizētas nodarbības “Skolas pagātne, tagadne, nākotne” laikā. Izglītojamajiem tika nodrošināta individuāla pieeja, mācību vielas vizualizācija, piemēri no ikdienas situācijām, jautājumi un atbildes, mācību videomateriālu skatīšanās un apspriešana.

Darbs grupās un pāros tika organizēts glītrakstīšanas un “Lasītprieks” nodarbībās.

Plānojot projekta darbu, saskatījām skolas turpmākās vajadzības un attīstības virzienus.

"Pēcpusdienu nodarbību cikla" stundās izglītojamajiem ir iespēja jēgpilni pavadīt brīvo laiku, apgūstot matemātikas, dabaszinību un tehnoloģiju mācību priekšmetus.

Glītrakstīšanas nodarbībās izglītojamajiem patīk, viņi nekad nav aizdomājušies, ka var mainīt savu rokrakstu un rakstīt glīti. Izglītojamie mācās pareizi savienot burtus un regulāri apmeklējot nodarbības tas viņiem izdodas.

Nodarbībās "Man patīk mācīties" izglītojamajiem ir iespēja papildus apgūt matemātikas zināšanas tiem skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.

Nodarbībās "Katram savu tautastērpu" ir iespēja papildināt zināšanas mājturības un tehnoloģiju jomā, apgūt latviešu tautastērpa veidošanas tradīcijas.

Diskusiju klubs "Orators"- skolēni ar interesi apmeklē šīs nodarbības, mācās debatēt, izteikt savu viedokli par jebkuru sabiedrībā aktuālu jautājumu, pilnveidotas un izkoptas publiskās runas un argumentācijas prasmes. Izglītojamajiem ir iespēja piedalīties pilsētas un novada mēroga debatēs.

Izglītojamo grupa nodarbojās ar skolas vēstures pirmsākumu izpēti projekta pasākumā „Skolas pagātne, tagadne, nākotne”. Darbības pirmsākumos izglītojamie izpētīja literatūras avotus, kur minēta skola. Nodarbību sākuma ciklā mēģināja izprast skolas muzeja nepieciešamību un nozīmi ikdienas mācību procesā. Sprieda un zīmēja iespējamo skolas muzeja logo. Izglītojamajiem bija iespēja intervēt vecākos skolas pedagogus, kas strādāja skolā no tās pirmsākumiem. Pirmais solis intervijai, bija jautājumu formulējums un apkopojums. Grupas izglītojamie izpētīja materiālus par skolas ikdienu un sasniegumiem vietējā laikrakstā „Latgales laiks”, pētīja un lasīja skolas bērnu dažādu konkursu radošos darbus, kas apkopoti speciālos izdevumos un grāmatiņās.

Ir vēlme turpināt strādāt projektā. Katram pedagogam bija iespēja strādāt pie izglītojamo motivācijas palielināšanas, izveidot pozitīvu attieksmi un interesi par apgūstamo mācību vielu. Izglītojamais un skolotājs regulāri saņēma atgriezenisko saiti. Tika nodrošināta iespēja aktīvāk sadarboties un līdzdarboties ar citiem izglītojamajiem un pedagogu.

Skolā uzlabojās komandas darbs un savstarpējā mācīšanās starp skolotājiem, jo bija iespēja sadarboties ar pedagogu palīgiem stundās.


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” mācību vizītes

2019. gada 14., 16., 21., 22., 23.maijā izglītojamie piedalījās mācību vizītēs Lielvārdē, Ainažos, Rūjienā.

Dabaszinību laboratorijas “Esmu dabas draugs” un nodarbību “Man patīk mācīties” 3. un 1.klašu klašu izglītojamie vizītes laikā Lielvārdes interešu izglītības centrā “Lielvārdi” bija iespēja attīstīt pētniecības prasmes un apgūt tēmu “Eksperimenti ar elektrību” un “Eksperimenti ar skaņu”.

Interešu izglītības centrā “Lielvārdi” skolēniem notika nodarbība par elektrību. Praktiski savienoja elektrības ķēdes, veica eksperimentus, iemācījās drošības noteikumus, kas jāievēro, lietojot elektroierīces. Uzzināja, kā elektrība rodas un nonāk pie patērētāja. Nodarbības nobeigumā veica pašpārbaudi ar speciālām pultīm, kur bija jānospiež pareizais atbildes variants.

Dabas parkā Lēdmanē “ Trušu karalistē” izglītojamajiem bija iespēja attīstīt novērošanas, izjūtu un dabas izpētes prasmes, saskarsmes kultūru neformālos apstākļos. Lēdmanē "Trušu karalistē" iepazinās ar dzīvniekiem- trušiem, kazām, āžiem, zosīm, vistām, to kopšanu, dzīvesveidu. Vēroja dabas gleznainās ainavas Ogres upes senlejas parkā.

Nodarbības dabaszinību laboratorija „Esmu dabas draugs” ietvaros 6. klašu izglītojamie mācību vizītes laikā Ainažu jūrskolas muzejā un pie Baltijas jūras attīstīja novērošanas, izjūtu un dabas izpētes prasmes, saskarsmes kultūru neformālos apstākļos, tika dota iepazīties ar jūrniecības attīstības vēsturi Latvijā un tālākām izglītības, karjeras iespējām. Rūjienā varēja iepazīties ar saldējuma ražošanu. Ražotnē varēja nobaudīt dažādu veidu saldējumus, noskatīties videofilmiņu par to, kā top saldējums. Rūjienas saldējums tiek ražots agrākajā lielākajā pienotavā Baltijā, kā arī, saldējuma ražotne aizvien vēl darbojas leģendārajās telpās, turot godā tradīcijas.

Ķoņu dzirnavās varēja izsekot līdzi graudu ceļam, kā tie pārtop par miltiem. Izglītojamie redzēja kā strādā uz retro stila mašīnām, kuras vēl joprojām ir darba kārtībā un vēl joprojām veic savu darbu – plucina, kārš, vērpj un satin vilnas dziju šķeterēs. Ķoņu dzirnavas, kas ir vienīgā vieta Latvijā, kur vienkopus maļ graudus, vērpj vilnu, šuj segas un spilvenus, kas pildīti ar Latvijā audzēto aitu vilnu.

Mācību vizīšu laikā izglītojamajiem tika dota iespēja praktiskās darbībās nostiprināt teorētiskās zināšanas un apgūt jaunas prasmes.

7

8

9

10

11


Projekta"ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" nodarbības izglītojamo individuālo spēju attīstībai

Projekta mērķu sasniegšanā Daugavpils Saskaņas pamatskola nodrošina izglītības pakalpojumu daudzveidību, projekta ietvaros notiek nodarbības: Pēcpusdienu nodarbību cikls 1.-2.klašu izglītojamajiem, debašu klubs 8.-9.klašu izglītojamajiem, pedagoga palīgs stundās 1.klašu izglītojamajiem.

Pēcpusdienu nodarbību cikla padziļinātās nodarbībās notiek matemātikā, dabaszinībās, vizuālajā makslā, angļu valodā, sociālajās zinībās. Lai uzlabotu izglītojamo kompetences matemātikā, tika vadītas nodarbības pēc iepriekš sastādīta tematiskā plāna ar praktiskiem, izzinošiem uzdevumiem, matemātikas spēlēm, krutsvārdu mīklām, darbības ar papīru un plastilīnu, lai apgūtu ģeometrijas elementus. Starpbrīžos starp nodarbībām tika organizēts brīvais laiks, kur mācījām izglītojamajiem spēlēt spēles, izveidot tās, attīstījām konstruēšanas un modelēšanas prasmes, veidojot papīra pilsētas, papīra lelles, mašīnas, dzīvniekus, lidmašīnas, robotus; Ziemassvētku rotājumus no otrreizējiem materiāliem, notika arī aktīvās spēles, kad apmeklējām sporta zāli vai atradāmies ārā, apmeklējām bibliotēku, veicām muzikālās un dejas pauzes.

Regulāri notika konsultēšanās ar klases audzinātājiem, veidojot papildus uzdevumus atbilstoši programmai un skolēnu vajadzībām.

Vienreiz nedēļa nodarbība notika informātikas kabinetā, kur tika pildītas apmācošas spēles, apgūstot datorikas pamatus, kā tiek ieslēgts/izslēgts dators, paši bērni varēja atrast vajadzīgo mājas lapu, attīstīja prasmi darbā ar datorpeli un klaviatūru.

Izglītojamajiem tiek padziļinātas un paplašinātas zināšanas dabaszinībās. Dabaszinību blokā liela uzmanība tika veltīta dabas vērojumiem atbilstoši gadalaikiem un laikapstākļu maiņai. Āra nodarbībās bērni meklēja gadalaiku pazīmes, piemēram, rudenī vērojām, kā mainās lapas, ka vispirms tās dzeltē uz kokiem, tad pamazām nobirst, līdz koki paliek pavisam bez lapām. Vērojām arī, kā saīsinās diena. Āra nodarbībās zīmējām ar krītiņiem, veidojām rakstus no dabas materiāliem. Darbojoties telpās skatījāmies un apspriedām video filmas atbilstoši tēmām, pildījām dažādus uzdevumus darba lapās vai arī veicām nelielus eksperimentus, lai izprastu kādu procesu. Bērni saņēma arī radošus uzdevumus, kas ļāva attīstīt gan pirkstu sīko motoriku, gan telpisko domāšanu, gan radošumu.

Nodarbībās tika veltīta uzmanība izglītojamo mācīšanās prasmju attīstībai. Tika piedāvāti teksti lasīšanai, kuros bija jāatrod galvenā doma, 5 interesanti fakti utml., kā arī tika veicināta izglītojamo patstāvīgā mācīšanās.

Debašu klubā notiek praktiskās nodarbības publiskās runas mākslas izkopšanai, informācijas organizēšanai un struktūras pamatprincipiem, to ilustrēšanai ar praktiskiem piemēriem. Debašu klubā ir iesaistītas divas debatētāju komandas, kas regulāri pārstāv skolu reģionālos turnīros. Komandas ir saņēmušas rezolūciju darbam. Darbs tiek pakārtots atbilstoši rezolūcijai - komandas izstrādā argumentus apstiprinošajai lietai, apstrādā un sagatavo materiālu. Turpmākais darbs ar izglītojamajiem tiks pakārtots informācijas strukturēšanas un ticamības izvērtējuma prasmju izkopšanai.

12

13

14


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2.posms (2019.01.09.-2021.31.05.)

Realizējot projekta pasākumus, vēlējāmies saglabāt tās darba formas, kas nodrošināja individualizetu un diferencētu atbalstu izglītojamajiem, kas papildināja mācību stundas, nodrošināja izglītojamo vajadzības un paaugstināja viņu sasniegumus.

Pēcpusdienu nodarbību cikla padziļinātās nodarbības 1.-2.klašu izglītojamajiem notika matemātikā, dabaszinībās, vizuālajā mākslā, angļu valodā, sociālajās zinībās, dizainā un tehnoloģijās, latviešu valodā. Lai uzlabotu izglītojamo kompetences šajos mācību priekšmetos, tika vadītas nodarbības pēc iepriekš sastādīta tematiskā plāna ar praktiskiem, izzinošiem uzdevumiem, spēlēm, krustvārdu mīklām, darbības ar papīru un plastilīnu. Brīvajos brīžos starp nodarbībām izglītojamajiem tika piedāvātas dažādas galda spēles prāta spēju attīstīšanai. Tika rīkoti dambretes mini-turnīri, bērni lika puzles, spēlēja atmiņas spēles u.c. Regulāri notika konsultēšanās ar klases audzinātājiem, veidojot papildus uzdevumus atbilstoši mācību programmai un skolēnu vajadzībām. Darbojoties projekta nodarbībās bērniem tika padziļinātas un paplašinātas zināšanas STEM jomas mācību priekšmetos, gan pievērsta uzmanību bērnu vispusīgai attīstībai. Dabaszinību blokā liela uzmanība tika veltīta dabas vērojumiem atbilstoši gada laikiem un laikapstākļu maiņai. Āra nodarbībās bērni meklēja gadalaiku pazīmes, piemēram, rudenī vērojām, kā mainās lapas, ka vispirms tās dzeltē uz kokiem, tad pamazām nobirst, līdz koki paliek pavisam bez lapām, novērojumi kā saīsinās diena. Āra nodarbībās zīmēja ar krītiņiem, veidoja rakstus no dabas materiāliem. Darbojoties telpās skatījās un apsprieda video filmas atbilstoši tēmām, pildīja dažādus uzdevumus darba lapās vai arī veica nelielus eksperimentus, lai izprastu kādu procesu. Bērni saņēma arī radošus uzdevumus, kas ļāva attīstīt gan pirkstu sīko motoriku, gan telpisko domāšanu, gan radošumu. Nodarbībās arī tika veltīta uzmanība bērnu mācīšanās prasmju attīstībai. Bērniem tika piedāvāti teksti lasīšanai, kuros bija jāatrod galvenā doma, 5 interesanti fakti utml., kā arī tika veicināta bērnu patstāvīgā mācīšanās, pildot uzdotos mājas darbus. Bērni tādā veidā gan mācījās plānot un kontrolēt savu laiku, ja zināja, cikos atnāks vecāki vai gribēja papildus brīvu laika, gan mācījās strādāt pāros vai nelielās grupiņās, palīdzot viens otram mācībās. Pēcpusdienu nodarbību cikla nodarbības palīdzēja skolēniem interesanti un aizraujoši pavadīt laiku apgūstot mācību prasmes, pedagogs var nodrošināt individuālo pieeju nodarbībās. Izglītojamajiem ir vērojama motivācija mācīties, attieksme pret mācībām un noteiktu zināšanu, prasmju uzlabošanās.

Pedagoga palīgs matemātikas stundās, pedagoga palīgs matemātikas un dabaszinību stundās, pedagoga palīgs stundās nodrošināja atbalstu izglītojamajiem mācībās, apgūstot mācību tēmas, sociālās prasmes. Mācību stundu laikā pedagoga palīga vadībā izglītojamie veiksmīgi iekļaujas mācību satura apguvē. Organizējot darbu ārkārtas situācijas laikā pedagoga palīgi organizēja individuālās konsultācijas izglītojamajiem, kuri patstāvīgi netika galā ar mācību vielu un darbojās kā otrie pedagogi mācību stundās noteiktai klases grupai. Pedagogu palīgi atbalstu sniedza 1.-4.klašu izglītojamajiem, ārkārtas situācijas laikā atbalstu saņēma 5.-7.klašu izglītojamie.

Debašu klubs 7.-9.klašu izglītojamajiem. Praktiskas nodarbības publiskās runas mākslas izkopšanai, informācijas organizēšanai un struktūras pamatprincipiem, to ilustrēšanai ar praktiskiem piemēriem. Debatēs attīstīja kritisko domāšanu un spēju apstrādāt informāciju un ļāva iegūt pilnīgāku priekšstatu par mūsdienu pasaules sarežģītajām norisēm. Izglītojamie attīstīja prasmi izcili uzstāties publikas priekšā. Pēc pamatprasmju iegūšanas ikvienam izglītojamajam ir iespēja piedalīties debašu turnīros. Individuālais atbalsts dod iespēju pilnveidot izglītojamo prasmi debatēt un korekti, ievērojot runātāja un klausītāja kultūru, izteikt savu individuālo viedokli par jebkuru sabiedrībā aktuālu jautājumu, tiek pilnveidotas un izkoptas publiskās runas, argumentācijas prasmes, informācijas strukturēšanas pamatprincipus.

Turpinot darbu attālināti debašu klubā ir iesaistītas divas debatētāju komandas, kas regulāri pārstāv skolu reģionālos turnīros. Komandas ir saņēmušas rezolūciju darbam. Darbs attālināti tika pakārtots atbilstoši rezolūcijai - komandas izstrādā argumentus apstiprinošajai lietai, apstrādā un sagatavo materiālu. Turpinot darbu attālināti, izglītojamiem tiek nodrošināta mērķtiecīga iegūto prasmju pilnveidošanas iespēja, tiek pilnveidotas un izkoptas tekstveides un argumentācijas prasmes. Dalībnieki tika regulāri konsultēti.

Laborants fizikā, laborants ķīmijā ir pedagoģiskā darba personāls, kurš nodrošināja kopdarbībā ar mācību priekšmeta skolotāju pedagoģiskā darba metožu daudzveidību mācību stundās, palīdzēja organizēt praktiskos uzdevumus un eksperimentus. Izglītojamie varēja saņemt savlaicīgu un pilnvērtīgu atbalstu mācību stundā laboratorijas un praktisko darbu laikā, jo laborants varēja nodrošināt šo atbalstu. Ārkārtas situācijas laikā laboranti veica pedagoga palīga pienākumus matemātikas un dabaszinību stundās.

Pēc pedagogu profesionālās pilnveides kursiem „Atbalsts skolēnu uzvedībai mācīšanās procesā”, pedagogu kolektīvs aktualizēja uzvedības noteikumus klasē un pilnveidoja darbu ar izglītojamajiem visa mācību gada garumā. Visās projekta nodarbībās izglītojamajiem tika sniegts atbalsts konkrētu jautājuma risināšanā.

Klātienes mācību laikā tika sniegts atbalsts skolēniem ar uzvedības problēmām mācību stundu laikā, kā arī skolēniem, kuriem ir grūtības patstāvīgi organizēties darbam. Attālinātā mācību procesa laikā izglītojamajiem tika sniegtas tiešsaistes konsultācijas zoom platformā, strādājot ar diviem vai vienu izglītojamo. Mācoties attālināti saturiski nevarējām realizēt visas nodarbības, kā tas bija plānots, tāpēc arī samazinājās projekta mērķgrupa-skolēni, jo individuālo atbalstu saņēma mazāk skolēnu, nekā tas būtu noticis, ja nodarbības būtu klātienē. Nevarējām realizēt laborantu darbu stundās kā to bijām plānojuši.

Projekts dod lielu iespēju skolēniem pozitīvi mācīties, ir daudz priekšrocību: iemācīto stundā paskaidrošana, individuālā pieeja, īpašo skolēnu spēju attīstīšana, psiholoģiskais atbalsts. Sākumskolas skolēni tikai sāk savu mācīšanās ceļu, tāpēc jāturpina projekta darbs. Pedagogi plāna ieviešanas laikā mērķtiecīgi pilnveidoja savu profesionālo meistarību, izstrādāja un radīja jaunus mācību materiālus. Mācījās radoši izmantot daudzveidīgas mācīšanas un mācīšanās metodes, nodarbību organizācijas formas. Apkopoja savu pieredzi, dalījās pieredzē ar kolēģiem savā izglītības iestādē. Palīdzēja kolēģiem analizēt savu darbu, saskatīt kļūdu cēloņus.


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” pasākums „Pētniecības programma”

No 2021./2022.m.g. septembra skolā uzsākām projekta “Pētniecības programmu”, kuras mērķis ir veicināt izglītojamos izzināt pasauli, būt pētniekiem, kuri paši spēj atrast pasaules kopsakarības.

Pētniecības programma ir nozīmīgs rīks ne vien izglītojamo zināšanu līmeņa paaugstināšanai, bet arī emocionālās labsajūtas veicināšanai mācību procesā un motivācijas paaugstināšanai. Pedagogs veido tādu mācību vidi un tādus uzdevumus, lai skolēniem rastos iespēja piedzīvot dabas zinātnes praktiski - iepazīstot, pētot un veidojot savu pasaules skatījumu, tādējādi skolēnos attīstot zinātkāri.

1.klases izglītojamie dažādos gadalaikos dodas ārā pētīt dabu, laikapstākļus, salīdzina, kas ir mainījies. Pastaigu laikā lasa dabas materiālus, ko izmato mācību stundās. Septembrī skolēni pētīja augu uzbūvi, salīdzināja, kas ir kopīgs, kas ir atšķirīgs dažādiem augiem. Ar praktisku uzdevumu palīdzību skolēni tiek iepazīstināti ar materiālu īpašībām, to pielietojumu, šķirošanu; ar skaņas pasauli: kā rodas skaņa, kādas var būt skaņas, tiek piedāvāti dažādi praktiski uzdevumi “Vai var redzēt skaņas viļņus?”. Ar spēles “Kas ir kas?” palīdzību iepazīstam mājdzīvniekus un mājlopus, tos šķirojam, iepazīstam ķermeņa daļas.

Pētniecības programmas uzsvars skolā ir dabaszinību joma, kur katrs skolēns, neatkarīgi no mācīšanās līmeņa, var lemt, pētīt, veikt pētījumu aprakstus, eksperimentēt, secināt par dažādām norisēm, sasaistot ar dabas procesiem.

15

16

17

18

19

20

21

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS