Pirmdiena, 2022.gada 15.augusts
Vārda dienu svin: Zenta, Dzelde, Zelda

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Atbalsts pozitīvai uzvedībai
11.03.2016
2014./2015. mācību gada sākumā skolas atbalsta komanda 8 cilvēku sastāvā iesaistījās projektā atbalsts pozitīvai uzvedībai.
Atbalsta komanda mācību gada laikā katru mēnesi apmeklēja nodarbības “Atbalsts Pozitīvai uzvedībai” un vienu reizi piedalījās supervīzijā ar projekta vadītāju M.Isupovu. Septembrī, projekta pirmajā posmā, atbalsta pozitīvai uzvedībai (APU) komanda iepazīstināja skolas pedagogus ar projekta mērķiem un uzdevumiem, tika aktualizēti skolēnu iekšējās kārtības noteikumi un darba grupās izstrādājām skolēnu uzvedības noteikumus. Noteikumus veidojam tā, lai tie būtu saprotami visiem skolēniem un ir vēlējuma formā. Klašu audzinātāji klases stundās iepazīstināja skolēnu ar izstrādātajiem noteikumiem, pārrunāja neskaidros jautājumus un papildināja. Papildinātie noteikumi tika noformēti un izvietoti skolā noteikumiem atbilstošajās vietās.

Projekta otrais posms bija noteikumu mācīšanās. Tas notika vienu mēnesi, kad katrā klasē pirmajās trīs stundās, priekšmetu skolotāji veltīja laiku, lai kopā ar skolēniem vēlreiz izlasītu un iemācītos noteikumus.

Projekta trešajā posmā klašu audzinātāji klases stundās pārrunāja neskaidros jautājumus par noteikumu ievērošanu, par to, kurus noteikumus būs visgrūtāk ievērot un izspēlēja dažādas situācijas. Turpmāk veicām refleksiju, pārrunājām neskaidros jautājumus un nodrošinājās noteikumu īstenošanu skolā. Mēģinām pozitīvu uzvedību veidot kā paradumu.

Mūsu skolas viens no aktuālākajiem jautājumiem bija uzturēt kārtību ēdnīcā, lai visi skolēni varētu netraucēti, nesteidzoties paēst un veikt elementāras pašapkalpošanās prasmes. Ceturtajā posmā (janvārī) izstrādājām vēlamās uzvedības pozitīvos pastiprinājumus skolas ēdnīcā 1.-5.klašu skolēniem. Par labu uzvedību, apēstu ēdienu un sakārtotu galdu klase varēja saņemt trīs žetonus. Pozitīvos pastiprinājumus skolas ēdnīcā ir saņēmušas trīs klases- 5.a, 4.b un 3.b. Īstermiņā esam nodrošinājuši kārtību ēdnīcā, bet ilgtermiņā sekmējam skolēnu sociālo attīstību, spēju atbilstoši uzvesties noteiktās dzīves situācijās un vietās. Mēs pārliecinājāmies, ka pozitīvas uzvedības normu ieviešana nav viena mācību gada darbs. Mūsu pašreizējā uzmanība veltīta uzvedībai klasē un stundā, izstrādājot nelielu pārkāpumu uzskaites lapas, informējām skolēnu par sekām, ja skolēns izvēlas pārkāpt noteikumus. Tādējādi veicināsim pozitīvu mācību vidi un paaugstināsim skolēnu mācību sasniegumus.

Vecāku sapulcēs klašu audzinātāji iepazīstināja ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem un izstrādātajiem skolēnu pozitīvās uzvedības noteikumiem.

Skolas audzināšanas programmā ir iekļautas tēmas skolēnu pozitīvas saskarsmes prasmju pilnveidošanai. Klašu audzinātāji mācību gada laikā klases stundās izskata tēmas, kas veicina pozitīvu saskarsmes prasmju pilnveidošanu un attīstīšanu.

2015./2016. mācību gadā skolas APU komanda piedalās projekta semināros Daugavpils pilsētas skolās. Skolā aktualizējām skolēnu uzvedības noteikumus. Īpašu uzmanību pievērsām vienai no pozitīvas uzvedības pamatvērtībām-drošība. Skolēni vērtēja un nosauca drošākās vietas skolā, piedāvāja noteikumus ilustrēt, lai tie tiktu attēloti atraktīvu komiksu veidā. Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka noteikumi ir saprotami, bet ne vienmēr pildāmi. Izvērtējot skolēnu ieteikumus par drošību skolā, varam secināt, ka ir drošības riski mazināmie un novēršamie.

Katra klase mācību gada sākumā izvirzīja tās uzvedības problēmas, kuras gada laikā mēģinās novērst vai mazināt savās klasēs. Uzvedības problēmai izstrādāja plānu.

 
Rakstu sagatavoja
direktores vietniece audzināšanas jomā
Dace Plociņa

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS