Trešdiena, 2020.gada 25.novembris
Vārda dienu svin: Katrīna, Kate, Kadrija, Trīne

Navigācija

SKOLAS JAUNUMI

Pieredze apmaiņas seminārs ”Tikumisko vērtību audzināšana kompetenču pieejas kontekstā”
06.03.2019
2019.gada 26.februārī Daugavpils Saskaņas pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs direktoru vietniekiem audzināšanas jomā un klašu audzinātājiem.
Pieredzes apmaiņas semināru atklāja skolas direktore J.Vucēna. Direktore klausītājus iepazīstināja ar skolas nozīmīgākajām vērtībām, darba prioritātēm, uzsvēra to, ka skolas darbs tiek plānots tā, lai skolēnos turpinātu attīstīt jau ģimenē iegūtās tikumiskās vērtības.
Par to, kādas tikumiskās vērtības skolēnos tiek attīstītas, runāja skolas direktores vietniece audzināšanas jomā D.Plociņa, bet skolotāji bija aicināti stundās parādīt vērtībizglītības nozīmi kompetenču pieejas kontekstā.
Lai veiksmīgāk saprastu kompetenču pieejā balstītu mācību stundas organizēšanu, skolā tika rādītas atklātās mācību stundas, šādā veidā bija iespēja dažādu priekšmetu pedagogiem regulāri satikties, lai kopīgi izvirzītu mērķus izglītojamajiem un plānotu, kā tos sasniegt.
Pedagogi, strādājot pārī, plānoja un rādīja atklātās stundas dažādos mācību priekšmetos un audzināšanas stundās. Atklātās stundas ir mūsu skolas pedagogu iespēja mācīties, izmēģināt ko jaunu vai nostiprināt pārliecību par jau zināmo atziņu aktualitāti, saņemot tūlītēju atgriezenisku saiti ne tikai no saviem skolēniem, bet arī citu skolu pedagogiem, kuri klātienē vēro mācību stundu.
Mācību stundās tika izmantotas daudzveidīgas mācību darba formas, dodot iespēju izglītojamajiem strādāt individuāli un grupās, darboties pie starpdisciplināriem uzdevumiem, izmantojot skolā un klasē pieejamos resursus, jēgpilnu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Pedagogiem tika dota iespēja sadarboties un izglītojamajiem mācīties iedziļinoties.
Notika 4 atklātās stundas: latviešu valodas un mūzikas “Tikumiskās vērtības ģimenē” vadīja skolotājas L.Kovalevska un J.Boreiko; dabaszinības, mājturības un tehnoloģiju stunda “Atkritumu otrā dzīve” vadīja Ļ.Iliško un L.Šembela; vizuālās mākslas un angļu valodas “Atbildība par pilsētvidi” vadīja U.Gura un I.Rubine; krievu literatūras un klases stunda “Zīmīte” vadīja N.Dektereva un N.Ivanova.
Pieredzes apmaiņas seminārā piedalījās 22 pedagogi no Daugavpils skolām- Vienības pamatskolas, 11.pamatskolas, Centra vidusskolas, 16.vidusskolas, 13.vidusskolas, 17.vidusskolas, 12.vidusskolas, 10.vidusskolas, 15.vidussskolas, 3.vidusskolas, 9.vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas, Daugavpils Krievu vidusskolas- liceja, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas- izglītības pārvaldes izglītības nodaļas vadītāja L.Plavinska.
Pedagogi guva daudz radošu ideju turpmākajam darbam, pozitīvas emocijas, dzīves gudras stundas, pateicās skolēniem par aktīvu darbu stundā, siltām un pozitīvām domām, atzinīgi novērtēja pedagogu pāru veiksmīgo sadarbību.

Direktores vietniece audzināšanas jomā D.Plociņa
Jaunumi

MŪSU ZIŅAS