Piektdiena, 2018.gada 14.decembris
Vārda dienu svin: Auseklis, Gaisma

Navigācija

Projekti

Projekts_logo

"ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI"

Daugavpils Saskaņas pamatskola 2017./2018.m.g. sāk realizēt projektu "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" identifikācijas nr. 8.3.2.2/16/I/001.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai pēdējo trīs mācību gadu laikā Daugavpils Saskaņas pamatskolā tika organizēti dažādi mācību priekšmetu pasākumi, novadīti starpdisciplinārie pasākumi, t.sk. CLIL stundas, notika atklātās mācību stundas skolas, pilsētas, novadu skolotājiem, kā arī ārvalstu delegācijām starptautisko projektu ietvaros. Skolā tika organizēti tematiskie pasākumi (arī ar vecākiem), sporta un veselības dienas, sadziedāšanās svētki, 9.klašu prezentācijas pasākumi, muzikālās rotaļas, projektu nedēļas un citi pasākumi. Mācību priekšmetos tika organizētas konsultācijas, individuālais darbs ar skolēniem, āra nodarbības, mācību ekskursijas, tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem. Izglītojamie demonstrēja savus panākumus, piedaloties skolas, pilsētas, novada, valsts olimpiādēs un konkursos, radošo darbu izstrādē, debatēs, festivālos. Skola aktīvi piedalās starptautiskajos projektos, kur ir iesaistīti izglītojamie no dažādām klasēm.

Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabotu izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī lai nodrošinātu kompetenču agrīnu attīstību vai problēmu savlaicīgu diagnostiku, ir nepieciešams organizēt papildus pasākumus, kuriem savukārt jānodrošina papildus resursi.

Projekta ietvaros 1.semestrī skolā notiks daudzveidīgas mācību satura nodarbības un ārpusstundu pasākumi.

Nodarbības
  • „Skolas pagātne, tagadne, nākotne”- 7.-6.klašu skolēni mācīsies veidot ekspozīcijas, iegūs iespēju zināt informāciju par skolas vēsturi. Skolā tiks organizētas regulāras ekspozīcijas.
  • Nodarbību cikls “Man patīk mācīties” -atbalsta programmas 4., 5., 7., 9.klašu skolēniem matemātikā un angļu valodā. Skolēniem ir iespēja uzdot neskaidros jautājumus mācību priekšmetā, risināt papilduzdevumus, nostiprināt stundā gūtās zināšanas.
  • “Pēcpusdienu cikls”-1., 2. klašu skolēniem ir iespēja strādāt pāros un grupās, sadarbojoties un mācot viens otru, individuālas vai kopīgas lasīšanas un apspriešanas stundas. Nodarbību laikā tiek organizēti novērojumi dabā, eksperimentēšana, veidošana, vizualizēšana.
  • Pedagoga palīgs 1.-3.klasēs- atbalsts skolēniem mācībās, apgūstot mācību tēmas, sociālās prasmes.
  • Glītrakstīšana 2.-3.klasē- individuālā pieeja ļaus katram skolēnam apgūt glītrakstīšanu.
  • Lasīšanas stunda “Lasītprieks”- 1.klases skolēniem būs iespēja apgūt lasītprasmi, dažādus lasīšanas veidus, attīstīta literārā interese.
  • Nodarbības individualizētam mācību atbalstam, diskusiju klubs “Orators”- 7.-9.klašu skolēniem praktiskas nodarbības publiskās runas mākslas izkopšanai, diskutējot par ekoloģiju, ekonomiku, izglītību, zinātni, sportu, valsts pārvaldi u.c.
  • Darbnīca “Katram savu tautastērpu”- 4.-6.klašu skolēni praktiskās nodarbībās veidos mūsdienīga un stilizēta tautastērpa sastāvdaļas.

Projekta nodarbību grafiks 2017./2018.m.g

Pēcpusdienu nodarbību cikls 2017./2018.m.g

Projekta nodarbību grafiks 2018./2019.m.g

Pēcpusdienu nodarbību cikls 2018./2019.m.g

Projekts_image


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes

No septembra Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēni piedalās daudzveidīgās projekta aktivitātēs. Skolēni diskusiju klubā “Orators” apgūst publiskās runas mākslu, diskutējot par ekoloģiju, ekonomiku, izglītību, zinātni, sportu, valsts pārvaldi. 8.klašu skolēniem bija iespēja gūt pieredzi publiski uzstāties un atbildēt uz jautājumiem, strādāt komandā. Novembrī skolēni piedalījās Latgales novada debašu turnīrā 7.-9.klasēm latviešu valodā ” Latviešu tautas tradīcijas pusaudžiem ir/nav nozīmīgas” un ieguva 1.vietu.

Pēcpusdienu cikla nodarbības 1.-3.klašu skolēni lietderīgi pavada brīvo laiku, saņem individuālo atbalstu neskaidros mācību jautājumos. Katru nedēļu skolēniem tiek piedāvātas daudzveidības tematiskās nodarbības: pieklājības nedēļa, sporta nedēļa, pasaku nedēļa, zinātkāro nedēļa, Latvijas valsts svētku nedēļa, origami meistaru nedēļa u.c.

Interesantas un pieprasītas, gan no skolotāju puses, gan skolēnu puses ir glītrakstīšanas nodarbības, kuras vada sākumizglītības skolotāja L.Kovalevska.

Darbnīcā “Katram savu tautastērpu”- 4.-8.klašu skolēni praktiskās nodarbībās veidos mūsdienīga un stilizēta tautastērpa sastāvdaļas. Līdz novembrim ir sagatavotas tautas tērpa piegrieztnes un top dažādi aksesuāri.

1 2 3


Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes jūnijā

1) No 4.06.2018. līdz 8.06.2018. ārpusstundu pasākumu ietvaros notiks vasaras nometne “Visdārgākajam cenas nav. ” Nometnē tiek aicināti piedalīties 30 2.-4.klašu izglītojamie: 2.kl. – 10 izglītojamie, 3.kl. – 10 izglītojamie, 4.kl. – 10 izglītojamie.

2) No 11.06.2018. līdz 15.06.2018. ārpusstundu pasākumu ietvaros notiks vasaras nometne “Jūti, vadi, izzini!” Nometnē tiek aicināti piedalīties 30 5.-6.klašu izglītojamie: 5.kl. – 15 izglītojamie, 6.kl. – 15 izglītojamie.

Izglītojamie neformālos apstākļos iegūs zināšanas par vides saglabāšanas nepieciešamību, saskarsmes kultūru un prasmi uzturēt draudzīgas attiecības ar vienaudžiem un pieaugušajiem, prasmi vadīt savas emocijas.

Dalība nometnē tiek piedāvāta izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē. Iespēja mācīties neformālā vidē motivēs izglītojamos pilnveidot mācību sasniegumus, zināšanas par vidi un saskarsmes kultūru. Veidosies sadarbības prasmes.

Jaunumi

MŪSU ZIŅAS